DISCLAIMER

U kunt geen rechten ontlenen van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Hoewel Wortech BV tracht de informatie op de website zo up-to-date mogelijk weer te geven, is dit geen garantie dat de informatie toegankelijk op deze website juist, volledig en/of actueel is. Tenzij specifiek weergegeven op de website, kunnen noch Wortech BV, noch leden van de directie, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid op alle schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirect of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van kleur en model. De afgebeelde kleuren en modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid, daarom wordt aangeraden om de producten aan de hand van de werkelijkheid te beoordelen te Lathum. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en model.

COPYRIGHT

Het gehele website design, teksten, afbeeldingen, en de structurering van deze hebben een copyright © 2024 van Wortech BV. Alle rechten zijn beschermd. Wortech BV geeft toestemming om delen van deze website en de inhoud ervan elektronisch te kopiëren of te printen voor educatieve en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om dit materiaal op deze website te wijzigen, kopiëren, her-produceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren. Elk ander gebruik van het materiaal op deze website – inclusief her-productie van het website design, de teksten, de afbeeldingen en de website structuur, modificaties, of her-publicatie – dan hierboven weergegeven, is zonder een schriftelijke akkoord van Wortech BV, strikt verboden. Elk gebruik van enig gedeelte van deze website voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Alle producten, merken, logo’s en illustraties op deze site zijn beschermd door het internationale auteursrecht. Elke overtreding van deze auteursrecht zal leiden tot gerechtelijke stappen.

Oneigenlijk gebruik
Onze sfeer-en buitenfoto’s zijn gemaakt voor marketingdoeleinden.